Vol286嫩模赵梦洁私房兔女郎写真19P赵梦洁魅妍社

Vol286嫩模赵梦洁私房兔女郎写真19P赵梦洁魅妍社

温服。咽喉不利而痛,或成疮,不纳谷食,皆邪热毒瓦斯上冲而痛,甘桔苦酒汤。

汗出而渴,小便难者,五苓散利之。 经曰∶舌上如苔者,以丹田有热,胸中有寒。

此二者,便如久旱将雨,六合阴晦,雨后庶物皆苏,换阳之吉兆。 此膀胱寒水之经,有标本之作。

所谓治伤寒无补法也。 结胸,寸脉浮,关尺皆沉紧,宜下。

是虽热,其邪尤在经,然亦不可发汗。水二钟,枣二枚,煎至一钟。

 妇人中风,七八日,续得寒热,发作有时,经水适断,为热入血室,亦用小柴胡治之。呕者,声物俱出者也。

Leave a Reply