7c5be4dfb0a3abaa8fdb580d3da23d10-1P

7c5be4dfb0a3abaa8fdb580d3da23d10-1P

多才之人,必劳于心也。多才者,象木之用随斫成材也。

至有历年寒积胞门,以致血凝气结而不行者。夫阳明之脉,顺而下行者也。

惊风搐搦,必神气昏愦,皆由痰壅气塞,壅结胸中而致,急用通关散吹入鼻内,无嚏者不治,有嚏者审其表裹虚实随证治之。听声审病兼切脉,表里虚实随证参。

若水在里者,非其治矣。轻财者,象火之性,多散也。

若发其汗,湿从汗去,热则独留,水府告匮,热迫阴血从小便出,即今之所谓血淋也。『抱朴子』云:犀食百草及众木之棘。

 妇人藏躁,喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主之。其色黑黯黯,阴盛之色也。

Leave a Reply