20180712220758-1P

20180712220758-1P

 <目录>外科卷下\刺灸心法要诀阳明大肠井商阳,二间为荥俞三间,合谷原经阳溪取,曲池为合正相当。【注】[1]干涩昏花者,谓目觉干涩不爽,视物昏花也。

注:[1]风门穴,主治腠理不密,易感风寒,咳嗽吐痰,咯血鼻衄,条文:肺俞内伤嗽吐红,兼灸肺痿与肺痈,小儿龟背亦堪灸,肺气舒通背自平。外按手法治之,手法详首卷。

注:[1]太渊穴,主治牙齿疼痛,手腕无力疼痛,  及咳嗽风痰,偏正头疼等证。【注】[1]腕者,臂掌骨接交处,以其宛屈故名也。

若结毒肿块,经年难愈,诸法罔效者,宜西圣复煎丸主之;若结毒攻于口鼻者,宜五宝散主之。[3]从曲骨上行,在脐下四寸,中极穴也。

桐油二两,将药煎滚;先以米泔水洗净〔月廉〕疮,水和白面作圈,围在疮之四边,勿令泄气,将腿放平,以茶匙挑油,渐渐乘热加满,待油温取下。[2]筑宾穴,主治气疝。

[3]鍉针之锋,如黍粟之锐,主治邪在脉中。【注】[1]会厌者,复喉管之上窍,似皮似膜,发声则开,咽食则闭,【注】[1]咽者,饮食之路也,居喉之后。

Leave a Reply