No4397女神周于希Sally酒店浴室场景性感粉色睡衣半脱露豪乳诱惑写真75P周于希秀人网

No4397女神周于希Sally酒店浴室场景性感粉色睡衣半脱露豪乳诱惑写真75P周于希秀人网

若阴生于下,上与阳争,则为胫肿而股不收,亦应五月一阴之气。此则君臣佐使之义,非上下三品如善恶殊贯之谓也。

 数欲便而所出不多也。 设其回而不转,则至数逆,生机失矣,故曰“神去则机息”,又曰“失神者亡”也。

 阳已伤,阴从之,故先其时坚束其处,令邪气不得入,阴气不得出,审候见之,在孙络盛坚而血者皆取之,此真往而未得并者也。明此四者,医道全矣,诚缺一不可也。

亟,即“气”也,精化为气,藏精起气之谓也。 腹色不变,即皮浓故也,以手按其腹,随手而起者属水,而不起者属气,此固然也,然按气囊者亦随手而起,又水在肌肉之中,按而散之,猝不能聚,如按糟囊者亦而不起,故未可以起与不起为水气之的辨,但当察其皮浓色苍,或一身尽肿,或自上而下者多属气,若皮薄色泽,或肿有分界,或自下而上者多属水也。

 日西阳气虚,以日渐降也。且中气不足则浊气居之,故肠胃为之苦鸣也。

肥贵之人,每多浓味。 奇方属阳而轻,偶方属阴而重。

Leave a Reply